Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Jak šly události v našem městě se šířením COVID-19

   

   

   

  Jak šly události v našem městě se šířením COVID-19

   

   

   

   

  10. březen

         Asi pro každého z nás bylo překvapením oznámení Vlády ČR o přijetí dvou mimořádných opatření ze strany ministerstva zdravotnictví. Prvé opatření bylo o uzavření základních, středních, vyšších a vysokých škol na dobu 30 dnů. Druhé mimořádné opatření bylo o zákazu konání kulturních a jiných veřejných společenských akcí s účastí nad 100 osob. Co to pro nás znamenalo? Od středy 11. března skončilo v našem městě vyučování na obou základních školách, gymnáziu a střední a základní škole Nerudovka. Přesto, že opatření se nevztahovalo na základní umělecké školy a domy dětí, Jihočeský kraj rozhodl, jako zřizovatel těchto zařízení, o jejich uzavření. O uzavření mateřských škol se v této souvislosti nejednalo. Po zhodnocení celé situace jsme ve středu 11. března jednali s oběma ředitelkami mateřských škol, zda školy uzavřít. Společně jsme vyhodnotili situaci, že zatím k tomuto opatření nepřistoupíme. Na základě druhého opatření byl zrušen ples města, plánovaný den učitelů a Vimperská akademie seniorů. Toto však byl jenom začátek běhu událostí.

   

   

   

  12. březen

         Ve čtvrtek vláda po dlouhém jednání vyhlásila nouzový stav v naší zemi s účinností od 14.00 hodin tohoto dne na dobu 30 dnů. Od následujícího dne byl omezen pohyb osob přes hranice, zakázány kulturní, společenské a jiné veřejné akce s účastní nad 30 osob, uzavřeny stravovací služby v době od 20.00 hod do 6.00 hod a některé provozovny poskytovatelů služeb typu posilovna, koupaliště, veřejné knihovny a podobně. Také bylo přijato usnesení vlády o uzavření škol, které nahrazovalo mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví, s rozšířením na jazykové školy a základní umělecké školy Podle dostupných informací o virovém onemocnění a jeho šíření, jsme si byli plně vědomi, že nejohroženější skupinou jsou senioři. Chtěli jsme alespoň na naší lokální úrovni učinit opatření, která by eliminovala nákazu této skupiny obyvatel. Společně s odborem sociálních věcí jsme se shodli na zavedení služby pro seniory a osoby zdravotně znevýhodněné, spočívající v nákupu potravin, drogerie a léků a dovozu obědů. Službu si je možné objednat na telefonu 773 754 801. Krátce po zveřejnění na facebooku města volala Česká televize s žádostí o natočení krátkého vstupu do pořadu 168 hodin na téma ohrožení seniorům s tím, že stát tuto nejvíce ohroženou skupinu dosud opomíjí. Služba začala fungovat následující den v pátek 13. března.

   

   

   

  13. březen

         Byl svolán krizový štáb města Vimperk, kam byly přizvány ředitelky obou mateřských škol. Na základě doporučení krizového štábu zasedla rada města a rozhodla o jejich uzavření. Přijala krizový režim fungování mateřské školy v Klostermannově ulici, což znamená, že bude od 17. března otevřena jedna třída pro děti, jejichž rodiče pracují v IZS, ve zdravotnických a sociálních službách nebo Armádě ČR. Vzhledem k tomu, že bylo do mateřské školy nahlášeno od tohoto dne pouze jedno dítě, dohodli jsme se se zaměstnavatelem maminky dítěte, na jiném řešení. S paní ředitelkou mateřské školy jsme domluveni, že v případě zájmu pěti a více dětí a na základě předloženého potvrzení zaměstnavatele rodičů, bude škola otevřena.

   

   

   

  14. březen

         Vláda na svém zasedání přijala krizové opatření, kterým zakázala maloobchodní prodej vyjma prodeje potravin, výpočetní zavrenotechniky, pohonných hmot, paliv, drogistického zboží, léků, malých domácích zvířat, krmiva a dalších potřeb pro zvířata, brýlí a souvisejícího zboží, novin a časopisů, tabákových výrobků, služeb prádelen a čistíren a prodej přes internet. Dále zakázala přítomnost veřejnosti ve stravovacích službách. Služby je možné provozovat pouze přes výdejové okénko nebo prodej jídel s sebou.

         Po vyhlášení opatření vlády byl svolán krizový štáb. Na programu jednání byla diskutována opatření pro zajištění chodu zařízení, která jsou výhradně určena pro seniory. Jedná se o BH Nemocnici Vimperk a. s., Dům klidného stáří v Pravětíně a Domov pro seniory v Kůsově. S vedením těchto zařízení jsme v kontaktu, abychom byli informováni o jejich aktuálním stavu. Byla diskutována opatření pro eliminaci volného přístupu cizích osob do domů Svornosti 81 a ve Sklářské ulici 399. Shodli jsme se, že oslovíme předsedy osadních výborů anebo obyvatele osad s prosbou o vytipování seniorů, kteří zde nikoho nemají a zda potřebují pomoc. Chceme s nimi být v kontaktu. Bylo dohodnuto, že začátkem týdne bude roznesen do schránek leták s nabídkou poskytovaných služeb. To se také stalo, zaměstnanci městského úřadu v průběhu pondělí a úterý letáky roznesli. Základním předpokladem pro dobré zvládnutí současného stavu je informovanost obyvatel. Štáb se shodl na využívání všech dostupných zdrojů, zejména kabelové televize, mobilního rozhlasu, městského rozhlasu, webu města, facebooku a Vimperských novin. Městské policii ve spolupráci s Policií ČR bylo uloženo provádění průběžných kontrol dodržování nařízení o uzavření stravovacích zařízení, obchodů a uzamčení domu v ulici Svornosti čp. 81.

   

   

   

  15. březen

         Vláda přijala krizové opatření, kterým rozšířila síť otevřených obchodů o prodej zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby, květin, opravy silničních vozidel, provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilek od třetí strany a prodej jízdenek, provádění projektových prací pro výstavbu a provádění staveb. Dále nařídila při prodeji nebaleného pečiva zajistit v místě jeho odběru vybavenost pomůckami osobní hygieny a přijmout taková opatření, která zabrání shlukování osob. Na odpoledne bylo svoláno zasedání krizového štábu. Město obdrželo informaci o prvních případech infikovaných osob v našem městě. Jednalo se o jednoho obyvatele a lékařku, která měla ordinaci v poliklinice Nad Stadionem. V souvislosti s tím uložil krizový štáb správci objektu informovat všechny lékaře o nastalé situaci, provést dezinfekci celého objektu a zvýšit četnost úklidu společných prostor na poliklinice. Informaci o infikovaných osobách jsme v podvečer zveřejnili. Nemáme a podle informací z krizového štábu Jihočeského kraje ani nebudeme mít k dispozici detailní informace o osobách, které jsou pozitivně testovány na COVID-19 anebo jsou v karanténě z důvodu ochrany osobních údajů. Z důvodu ochrany strážníků městské policie a úředníků, kteří přicházejí do přímého styku s klienty úřadu, jsme se domluvili s firmou VAVI o nákupu roušek po potřeby úřadu.

   

   

   

  16. březen

         Vláda svým krizovým opatřením od tohoto dne od 6.00 hodin zakázala prodej ubytovacích služeb, provoz autoškol, provoz taxislužby s výjimkou rozvážení potravin nebo osob s oprávněním řidiče taxislužby. Dalším přijatým krizovým opatřením je zákaz volného pohybu osob na území České republiky s výjimkou:

  •    cesty do zaměstnání a k výkonu podnikatelské činnosti,

  •    nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

  •    cest nezbytných k obstarání svých základních životních potřeb, včetně potřeb příbuzných, péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, případně těchto služeb pro jiné osoby,

  •    cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb,

  •    cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí,

  •    výkonu povolání nebo činností k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví, poskytování pomoci a péče, duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a veterinární péče,

  •    pobytu v přírodě nebo parcích,

  •    cest zpět do místa svého bydliště,

  •    pohřbů.

   

         Jedná se o opatření, která mnohé generace nikdy nezažily. Osobám pobývajícím na území České republiky je nařízeno na veřejně dostupných místech omezit pohyb a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů uvedených v zákazovém odstupopatření a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru. Dále vláda doporučila zachovávat při kontaktu s ostatními osobami na veřejných prostranstvích odstup nejméně 2 metry (např. při nákupu) a využívat přednostně bezhotovostní způsob platby. Provozovatelům prodejen doporučila vytvořit takové podmínky v provozovnách, aby byl dodržen odstup mezi osobami alespoň dva metry. Nejsou to jednoduchá opatření a mnozí z nás z vlastní zkušenosti vědí, jak je těžké v supermarketech je dodržovat. Ale vše záleží na nás, na jedincích, jak se budeme chovat.

        Dále vláda uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby na svých pracovištích zahájily omezený provoz a omezily osobní kontakt zaměstnanců s adresáty – žadateli veřejné správy na nezbytně nutnou úroveň.

         Na dopoledne před jednáním rady města byl svolán krizový štáb. Na základě závěrů jednání štábu byla omezena doba volného přístupu pro veřejnost na městský úřad, a to v rozsahu pondělí a středa od 8.00 do 9.00 hodin a odpoledne od 14.00 do 16.00 hodin. Byl omezen kontakt zaměstnanců úřadu s veřejností, klientům bylo doporučeno využívat při kontaktu se zaměstnanci úřadu telefonické nebo elektronické spojení.

         Na městské policii byla zřízena telefonní linka 388 414 365 – nonstop, pro informovanost a dotazy občanů. Byl vypracován přehled ordinačních hodin lékařů a zveřejněn na webu města a facebooku. Následující den byl seznam aktualizován a rozšířen o otevírací dobu lékáren. Bylo uloženo zpracování odpovědí na nejčastější otázky z veřejnosti a jejich umístění na web města. Starostce města bylo uloženo natočení krátkého spotu do kabelové televize o aktuální situaci ve městě.

   

   

   

  17. březen

         V dopoledních hodinách vedení města společně s velitelem a strážníky Městské policie Vimperk navštívilo všechny prodejny potravin ve městě za účelem prověření dodržování opatření vlády o prodeji nebaleného pečiva. S vedením prodejen byly pobrány možnosti na zabezpečení nařízení a byla domluvena pomoc dobrovolníků. Již druhý den do některých prodejen nastoupili dobrovolníci, kteří jednotlivým zákazníků vydávali pečivo. Děkujeme za rychlou a prospěšnou pomoc. Zasedání krizového štábu bylo věnováno převážně otázce informovanosti občanů. Bylo dohodnuto, že do České televize bude odeslána žádost o zveřejnění telefonních čísel na nákupy a na informační linku. Ihned v podvečer již na programu ČT24 tato informace byla zveřejněna. Byl natočen krátký spot na facebook města o nošení roušek. Městská policie bude v terénu rozdávat informace o nabízených službách. Tento den také bylo zahájeno pravidelné vysílání městským rozhlasem o aktuálních informacích pro občany města.

   

   

   

  18. březen

         Vláda vydala krizové opatření, kterým zakázala s účinností od 19. března všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10.00 hod a 12.00 hod, a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru.

   

   

   

  19. březen

         Ministerstvo zdravotnictví přijalo mimořádné opatření o změně prodejní doby pro seniory. Doba byla posunuta na 7.00 hod do 9.00 hod s účinností od 20 března. Zástupce vedení města s městskou policií a Policií ČR provedli kontrolu obchodů, jak je dodržováno nařízení vlády související s vyhrazením dvou dopoledních hodin pro nákup seniorů. Až na pár výjimek, probíhalo vše v pořádku.

   

   

   
  policie

  20. březen

         Jednání krizového štábu bylo věnováno otázce seniorů, jejich informovanosti a dobrovolným aktivitám ve městě, zejména šití roušek pro naše občany. Na městské policii bylo zřízeno místo, kam mohou dobrovolníci zanést ušité roušky a také si sem mohou jednotliví zájemci pro ně přijít. Tato služba je zdarma. Za víkend se jich nashromáždilo téměř tři sta kusů. Určitě budeme hledat vhodný způsob poděkování všem, kteří šijí roušky doma pro naše obyvatele.

         Starší lidé by měli maximálně omezit pohyb na veřejnosti a setkávání se s jinými osobami. Chceme těmto lidem pomoci a být s nimi v kontaktu. Bylo dohodnuto zveřejnění výzvy „Oslov seniora“. Prosíme, o informace o seniorech, kteří žijí ve vašem blízkém okolí. Na návrh pana tajemníka byli požádáni zaměstnanci úřadu o rozdávání roušek v nákupních centrech v čase, který je vyhrazen pro seniory.

   

   

   

  21. březen

          Společně se zveřejněním výzvy „Oslov seniora“ byla vyhlášena sbírka knih se záměrem věnovat je lidem doma a bojovat čtením proti koranoviru.

   

   

   

  23. březen

         Krizová opatření se pomalu a jistě začínají promítat do ekonomiky našeho státu, a proto jsme na zasedání rady města otevřeli otázku úpravy nájmu podnikatelům, podnikajících v prostorách v majetku města. Touto otázkou se budeme zabývat na dalších zasedáních rady města.

         Opatření vlády se také vztahují na zasedání zastupitelstva, která by se měla konat pouze pokud je to nezbytné k přijetí opatření souvisejících s řešením nouzového stavu, případně přijetí rozpočtového opatření. Zasedání by se měla konat takzvaně „na dálku“ bez přítomnosti zastupitelů v jednacím sále a to samé platí pro veřejnost. Tento způsob zasedání budeme připravovat, neboť nelze reálně předpokládat, kdy budou jednotlivá opatření vlády uvolňována. Dnešní doba díky moderním technologiím, například videokonferencím, toto umožňuje.

   

   

   

  24. března

         Sedm zaměstnanců městského úřadu rozdávalo roušky od dobrovolníků seniorům v nákupních centrech. Celkem bylo rozdáno téměř 240 kusů roušek. Alespoň touto cestou se roušky dostaly k lidem, kteří je ještě nemají a používají náhražky nebo si je nemohou sami obstarat. Pro úspěšnost a při dostatku roušek budeme akci opakovat.

   

   

   

         Pro informovanost občanů je naší snahou využít v maximální míře všechny dostupné sdělovací prostředky a to webové stránky města, facebook, mobilní rozhlas, městský rozhlas, kabelovou televizi a Vimperské noviny či osobní kontakt po telefonu. Pro lepší přehlednost jsme na našem webu zřídili zvláštní rubriku, kde jsou zveřejňovány všechny nám dostupné informace na jednom místě. Jsme také rádi za spolupráci a zveřejňování našich informací prostřednictvím soukromých webových stránek a denního tisku.

   

   

         Ne všechna opatření a informace jsou v tomto článku zmíněny, protože situace se vyvíjí každým dnem. Chtěli jsme vám alespoň touto formou sdělit, to co je aktuální k datu 24. března. Může se stát, že v době kdy budete číst tento článek, nebude již mnohé zde uvedené platit, a jiná opatření přibudou. Prosíme, sledujte naše vám dostupné informační kanály. Budeme se snažit vás maximálně informovat.

   

   

   

  Ing. Jaroslava Martanová, starostka
  Mgr. Zdeněk Kuncl, místostarosta
  Ing. Jan Tůma, tajemník městského úřadu  

   

   

  Sdílet