Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Investice města Vimperk v roce 2020

   

   

  V roce 2020 město investovalo více jak 100 milionů korun
  -------------------------------------------------------------------------------

   

   

   

  Ulice 1. máje

   

          Největší investiční akcí v novodobé historii města je rekonstrukce ulice 1. máje. Stavba, která byla dlouhodobě plánována a připravována v průběhu třech volebních období. Tato ulice společně s Pivovarskou jsou páteřními komunikacemi našeho města, po které se pohubují chodci a také je významně zatížena automobilovou dopravou. Je jednou z hlavních dopravních tepen pro příjezd do centra města, k nemocnici a zámku. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto v roce 2016 zadat zpracování studie veřejného prostoru ulice, která bude respektovat bezpečnost chodců a zejména dětí a zpomalí automobilovou dopravu. Samostatný projekt řešil kanalizační a vodovodní soustavu včetně položení nových rozvodů plynu a elektriky. Na jaře 2018 bylo vypsáno výběrové řízení na zhotovitele celé stavby, kterým se stala firma Strabag, a.s. Celková cena rekonstrukce od okružní křižovatky na Fišerce až po hotel Zlatá hvězda je 71 mil Kč. V roce 2020 byla zrekonstruována část od Fišerky po ulici Nad Stadionem a na jaře letošního roku budou práce pokračovat. Pro město, jeho obyvatele a návštěvníky to přináší mnohá omezení, ale vzhledem k tomu, že rozsah prací je značného rozsahu, musí být rekonstrukce prováděna za úplného uzavření ulice. V roce 2020 bylo proinvestováno celkem 34,6 mil Kč, s podporou dotace ve výši 5 mil Kč. I na tento rok odsouhlasili zastupitelé podání žádosti o dataci na povrchy komunikace a parkovací stání. Více informací k této stavbě přineseme v dalších vydání Vimperských novin.

   

   

   

  Rekonstrukce ulice Čelakovského

    

          Koncem dubna byla zahájena plánovaná rekonstrukce ulice Čelakovského a v průběhu října byla stavba dokončena. Při opravě ulice byla zrekonstruována část páteřní komunikace v délce 273 m, 150 m chodníků a opravena část kanalizace a vodovodu. Opravou ulice vzniklo 24 legálních parkovacích stání pro obyvatele z přilehlých bytových domů včetně vybudování nového chodníku, bylo vybudováno místo pro přecházení, nové veřejné osvětlení a přístřešek pro umístění nádob na odpad. Na podzim došlo k nové výsadbě stromů a instalaci laviček. Nad rámec původního plánu došlo k rekonstrukci části teplovodu, který nebyl již v dobrém stavu. Bylo to logické rozhodnutí, protože by nebylo dobré v krátké době zasahovat do nových povrchů z důvodu havárie teplovodu. Cena díla je 700 tisíc Kč. Šlo o souběh dvou významných a pracných stavebních akcí nelehkých na koordinaci. V rozpočtu města bylo vyčleněno 10 mil Kč. Zakázku realizovala stavební společnost Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.

   

   

   

  Parkoviště v ulici Podzámčí

    

         Letos v květnu bude po rozsáhlé rekonstrukci otevřen vimperský zámek. Pro jeho návštěvníky, ale i pro návštěvníky blízkého okolí (letní kino, arboretum) byla v květnu 2020 dokončena stavební akce v ulici Podzámčí. Jedná se o vybudování dvaceti devíti kolmých parkovacích stání a jednoho podélného parkovacího stání pro osobní automobily. Součástí jsou i dvě parkovací místa pro osoby ZTP. V rámci stavby byly vybudovány i dva chodníky. Jeden v blízkosti vstupu do areálu letního kina, který propojí blízké parkovací místo pro osoby ZTP s tímto vstupem, a druhý, který spojuje stávající pěší trasy z centra města zámeckou alejí se zadním vstupem do letního kina i arboreta. Součástí stavby je také nové oplocení, veřejné osvětlení a schodiště, které navazuje na branku u zadního vstupu. V neposlední řadě proběhla výsadba osmi stromů. Cena díla je 3,26 mil Kč. Zhotovitelem byla společnost VKB stavby s.r.o.

   

   

   

  Revitalizace areálu hřbitova – oprava hřbitovních zdí I. etapa

    

         Na hřbitově jsme navázali na v minulosti opravenou část hřbitovních zdí. Tato zakázka je rozdělena do dvou etap. V roce 2020 došlo k opravě jižní části (přiléhá k ulici Boženy Němcové). Stavební „ruch“ na městském hřbitově započal koncem dubna. Oprava oplocení probíhala v místě stávajícího, které bylo ve stavebně špatném technickém stavu. Oplocení - podezdívka a nosné sloupky imitují původní provedení, výplně jsou přizpůsobeny již výplním nově instalovaným. První etapa vyšla městský rozpočet na 2,7 mil Kč.

   

   

   

  Revitalizace areálu urnového háje – I. etapa, část A

    

         Počátkem října byla dokončena část A první etapy revitalizace areálu urnového háje. Stavební práce souvisely s provedením rekonstrukce zpevněných ploch a nových rozvodů veřejného osvětlení. Zpevněné komunikace, jež byly zahrnuty do této části I. etapy revitalizace urnového háje, dnes mají nový povrch z kamenných žulových odseků s orámováním z kamenných žulových kostek. Architektonické řešení zde respektuje funkční požadavky, okolní terén a již realizované plochy v sousedním areálu hřbitova. Rozsah nových zpevněných ploch zhruba odpovídá plochám původním, pouze v jižní části před kostelem je zpevněná plocha rozšířena a upravena s ohledem na současné požadavky. Zakázku realizovala stavební společnost VKB stavby, s.r.o. a smluvní cena za provedení první části této etapy vyšla městský rozpočet na 2,5 mil Kč. Zahrnovala provedení revitalizace ploch jižně od kostela a kaple směrem k hlavnímu jižnímu vstupu, dále pak k místu s kontejnery na odpad, včetně kruhové plochy kolem sloupku pro odběr vody. Revitalizace urnového háje je zcela nepochybně potřebnou investicí, která odpovídajícím způsobem přispěje ke zvýšení důstojnosti prostředí posledního odpočinku našich blízkých, které tomuto prostoru náleží.

   

   

   

  Slunečná ulice

    

         Začátkem června byla dokončena nová komunikace, která bude sloužit především obyvatelům dané lokality. Po téměř patnácti letech se podařilo zrealizovat tento záměr, který závisel na získání pozemků a infrastruktury do vlastnictví města, a tím také došlo ke zpřístupnění dvou stavebních pozemků, které byly v minulosti prodány městem Vimperk. Byla realizována komunikace se zpevněným povrchem z asfaltobetonu a prodloužení kanalizačního řadu (60m) a vodovodního řadu (38m) včetně přípojek. V rámci stavby byl zřízen nový chodník. V trase chodníku jsou umístěny 4 lampy veřejného osvětlení osazené LED svítidly. Dodavatelem byla Stavební firma HUKO, s. r. o. Cena díla je 3,5 mil Kč.

   

   

   

  Výstavba nových bytů - „Lesárna“

    

         V roce 2011 zakoupilo město od Jihočeského kraje bývalý areál lesnické školy ve Vimperku do svého vlastnictví. V 60. letech 20. století byl postaven objekt internátu, který je opuštěn od doby zrušení lesnické školy. Internát je třípodlažní s podsklepeným přízemím. Celkem přestavbou objektu získá město 31 nových bytů o velikosti 1+KK, 2+KK, 3+KK. Vzhledem k tomu, že objekt je patrový, bude v objektu vybudován výtah. Součástí stavby bude také úprava přízemí/suterénu sklepních prostor pro nové nájemce bytů. Stavba byla zahájena na začátku listopadu a s jejím dokončením se počítá v průběhu druhé poloviny roku 2021. Zhotovitelem stavby je stavební společnost GSI Invest s.r.o. s cenou díla 16,5 mil Kč.

   

   

   

  Základní škola TGM – odvodnění a odvlhčení budovy

    

         Potřeba realizace této stavby byla z důvodu neuspokojivého stavu suterénních prostor školy a zastaralého systému odkanalizování objektu. Bylo provedeno odvodnění objektu základní školy v ulici 1. máje, včetně vybudování nové kanalizační přípojky. Odvodnění zahrnovalo provedení nových anglických dvorků (sklepních světlíků) v místě stávajících, sanace obvodového a vnitřního nosného zdiva a úpravu terénních venkovních povrchů. Objekt školy je napojen do nové areálové venkovní kanalizace a kanalizační přípojky, jejichž vybudování v podobě rekonstrukce stávající vnitroareálové kanalizace a kanalizační přípojky bylo rovněž předmětem veřejné zakázky. Tuto náročnou a potřebnou stavební akci realizovala společnost Strabag, a.s. V průběhu stavby došlo po společné domluvě nad rámec této zakázky k opravě elektroinstalace ve sklepech, výměně oken v části suterénu, výměně oken v prostorách sklepů, opravě elelektroinstalace v dílnách a dalším stavebním pracím, kdy bylo vhodné toto využít v souběhu s výše popsanou zakázkou. Celková cena této stavební zakázky včetně zmíněných dodatečných a potřebných prací činí 14,5 mil Kč.

   

   

   

  ZŠ TGM Vimperk – Úprava střešního pláště nad jídelnou a kuchyní

    

         V červenci 2018 při rekonstrukci kuchyně a dále pak v únoru 2020 bylo provedeno vlastní zaměření střechy a kontrola viditelných prvků. Při průzkumu bylo zjištěno, že do střechy občasně zatéká a projevuje se to vlhkostní mapou na podhledu v jídelně. Plech byl původní tj. 44 let starý s občasnou obnovou nátěru a opravou poškozených míst. Plocha střešní krytiny představuje celkem cca 244 m2. Stavební práce realizovala společnost PRIMA, a.s. a cena díla činila 900 tisíc Kč.

   

   

   

  Venkovní učebna ZŠ Smetanova

    

         Na zahradě školy byla realizována novostavba přístřešku pro venkovní posezení, který slouží jako venkovní učebna ZŠ. Stavba je řešena jako dřevěná konstrukce se sedlovou střechou. Střešní krytinou je asfaltový šindel. Součástí stavby přístřešku je i základová konstrukce, přístupový chodníček. Součástí akce byla také dodávka vybavení (lavic, stolů, …) a vysázení zeleně pro účely výuky. Zhotoviteli byli pan Josef Kukačka, Ing. Miloslava Novotná a DŘEVOSTYL PLUS, s.r.o., Záhoří. Celková hodnota díla činí 500 tisíc Kč, z čehož dotační podpora je 439 tisíc Kč. Tato zakázka byla realizována díky iniciativě vedení základní školy.

   

   

   

  Rekonstrukce vytápění v ZŠ Smetanova

    

         Původní zdroj tepla ZŠ Vimperk byl umístěn v bývalé uhelně, která navazuje ve východní části na objekt Domu dětí a mládeže. Délka stávajících rozvodů tepla a teplé užitkové vody do jednotlivých objektů školy se pohybovala okolo 190 m. Jednalo se o původní rozvody, jejichž tepelná ztráta finančně zatěžovala rozpočet školy a tím i města Vimperk jako zřizovatele. Rekonstrukcí vytápění došlo k rozdělení stávajícího zdroje tepla na dva samostatné zdroje s tím, že druhý nový zdroj je umístěn v objektu dílen v sousedství přístupu ze školy do tělocvičny a bude zajišťovat teplo a teplou vodu v objektech dílen, pavilonu pro první stupeň a tělocvičny. Tím dojde ke snížení ztrát v rozvodech a následným finančním úsporám. Zdrojem úspor je snížení délky rozvodů, kterými obíhá teplá voda, a jejich kvalitní zateplení. Stavební práce realizovala firma REKON INSTA spol. s r. o. Cena 1,5 mil Kč.

   

   

   

  Oprava fasády městského kulturního střediska

    

         Objekt MěKS v Johnově ulici ve Vimperku prošel rozsáhlou rekonstrukcí v letech 1997-1998. V průběhu uplynulých cca 20 let provozu došlo v případě MěKS pouze k jedné zásadnější opravě budovy, a to v roce 2014 k výměně nevhodné střešní krytiny. V roce 2016 byla na základě zpracovaného posouzení aktuálního stavu objektu zpracována projektová dokumentace řešící provedení sanace soklu, opravy fasády, úpravy venkovních schodišť a nový nátěr vyšších partií fasády. Stavební práce realizovala společnost pana Pavla Tisoně s nabídkovou cenou 1,07 mil Kč. Vzhledem k událostem souvisejících s epidemiologickou situací, byla s vedením střediska odsouhlasena nová výmalba některých částí vnitřních prostor sálu a přísálí, zakoupení pohodlných židlí a stolů, úpravě jevištního prostoru, instalace předokenních rolet v přísálí – zatemnění sálu, doplnění komponentů k mobilnímu pódiu pro využití na sále a také k osazení nových vývěsek u vstupů do budovy. Celkem se jedná o částku 598 tisíc Kč, která byla čerpána z rozpočtu MěKS, a to z fondu investic ve výši 406 tisíc Kč a rezervního fondu ve výši 192 tisíc Kč.

   

   

   

  Kanalizace U Sloupů

    

         Na podzim bylo zahájeno dílo, jehož předmětem je výstavba vodovodního a kanalizačního řadu z areálu U Sloupů do Pivovarské ulice a Brantlův Dvůr. Dojde tak k napojení tohoto areálu na městskou vodohospodářskou infrastrukturu. Zároveň s pokládkou kanalizačního řadu proběhne i pokládka vodovodního řadu pro posílení zásobování města pitnou vodou. Vodovod bude napojen do vodojemu na Brantlově Dvoře, což umožní případné vytvoření rezervy v době menšího odběru vody a v opačném případě i zásobování lokality U Sloupů z tohoto vodojemu. Zhotovitelem stavby je společnost dodavatelů pod názvem „VKB + Kvint – Vimperk, areál u Sloupů, kanalizace a vodovod“ Celková cena díla činí 23,2 mil Kč. Tato stavba bude pokračovat i v roce 2021.

   

   

   

  Výtahy v městských domech

    

         V roce 2020 bylo vyměněno dalších 13 výtahů v domech, které jsou ve vlastnictví města v hodnotě 11,92 mil Kč. Jednalo se o ulici Mírová čp. 426-429, 430-435,458 a ulici SNP 461 a 462. V tuto chvíli je vyměněno 28 výtahů z celkového počtu 32 výtahů v celkové částce 25,9 mil Kč. V roce 2021 bude vyměněna zbývající část výtahů v ulici Luční čp. 500, kde v prosinci proběhlo opláštění výtahu a poté v ulici K Rokli čp. 494 – 496.

   

   

   

  Oprava kaple – Skláře (II. etapa)

    

         Obnova započala svou I. etapou již v roce 2019, kdy byly provedeny úpravy interiéru kaple a opatření ke snížení vlhkosti zdiva i k zajištění jeho statické stability. V roce 2020 pak v rámci II. etapy stavby došlo k výměně střešní krytiny a oplechování střechy a k obnově fasády. Obě etapy obnovy kaple na Sklářích byly podpořeny dotacemi z dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví – Drobná sakrální architektura, přičemž v roce letošním přispěl Jihočeský kraj městu Vimperk částkou 35 tisíc Kč na obnovu zastřešení kaple. Kompletní obnova kaple na Sklářích vyšla město na celkových 1,1 mil Kč a realizačně ji v případě obou stavebních etap zajišťovala stavební firma TVInvest, s.r.o.

   

   

   

  Rekonstrukce komunikace v Pravětíně

    

         Jedním ze stavebních záměrů byla také rekonstrukce části komunikace v Pravětíně. Tato stavební akce byla v průběhu října realizována. Konkrétně se jednalo o lokalitu u Domu klidného stáří a části silnice směrem na Veselku. V rámci stavby byla část komunikace vyfrézována, došlo k odstranění nánosu na krajnicích, bylo položeno téměř 900 m2 nového asfaltu a proběhlo zpevnění krajnic komunikace. Stavební zakázku realizovala společnost STRABAG, a.s., která předložila nejlepší nabídku. Cena zhotoveného díla je 603 tisíc Kč.

   

   

   

  Křesanov – přepojení vrtu K-2 a doplnění technologie

    

         Předmětem zakázky bylo vybudování studny ze stávajícího vrtu a její napojení na vodojem. Dále byly provedeny strojní a stavební úpravy uvnitř stávajícího vodojemu. Délka realizovaného napojení zdroje vody představuje 24 m. Zakázku realizovala společnost Vodaservis s.r.o. a cena díla je 1,2 mil Kč. Tato stavební akce byla podpořena dotací od Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 789 tisíc Kč.

   

   

   

  Oprava městského opevnění

    

          I v roce 2020 pokračovala oprava městských hradeb. Jedná se o část městského opevnění, které se táhne nad řadou domů v Pivovarské ulici. Letos se podařilo opravit dalších cca 20 m hradeb. Oprava vyšla na 175 tisíc Kč a zakázku realizovala stavební firma TVInvest, s.r.o.

   

   

   

  Další akce, které byly realizovány v roce 2020 v celkovém nákladu cca 8 mil Kč:

   

  •   pravidelná oprava komunikací po zimě

  •   oprava parkoviště v ulici K Rokli

  •   přístřešek na zastávce mezi ulicemi Luční a K Rokli

  •   oprava 150 m chodníku na sídlišti Míru

  •   nové veřejné osvětlení od polikliniky k přechodu u Tesca

  •   stavební úpravy a vybavení části 2. NP budovy MěÚ Vimperk čp. 199 (TKB), rozšíření zázemí pro odbor dopravy

  •   oprava části oplocení na ZŠ Smetanova Vimperk – hrazeno z investičního fondu školy

  •   ochranné oplocení za brankami v areálu letních sportů

  •   oprava cesty z Výškovic do Králova

  •   instalace fólií do oken v tělocvičně ZŠ Smetanova Vimperk – hrazeno z investičního fondu školy

  •   odstranění rampy a úprava povrchu v areálu letních sportů u bývalého házenkářského hřiště

  •   změna umístění rozvodné skříně v letním kině a posílení příkonu z původních 40 ampér na 160 ampér

  •   repase hlavních vrat a výměna dveří na zahradu v mateřské škole v ulici 1. máje

  •   výměna vstupních dveří v kapli 14. Sv. pomocníků

  •   dílčí opravy fasád a omítek interiéru v kapli na Staré Lipce, v Hrabicích a Modlenicích

   

   

   

          O investičních plánech v roce 2021 budeme informovat v průběhu tohoto roku. Některé akce jsou součástí schváleného rozpočtu pro tento rok, některé akce budou dodatečně do něj zařazeny podle toho, jak se budou vyvíjet příjmy města z rozpočtového určení daní.

   

   

  Jaroslava Martanová, starostka
  Zdeněk Kuncl, místostarosta

   

   

  Sdílet