Šumava |  Sušice |  Čkyně |  Prachatice |  Kvildsko |  Vimperk |  Volary Webkamery:  Šumava |  HumlNET |  ČHMÚ Počasí |  Ubytování Šumava Vyhledávání

Důležité kontakty

Informace o využívání

 • Na pytlačku? Máte zákon v patách!


  Poměrně často se v těchto měsících policisté a strážci rybníků setkávají s pytláctvím. Také patříte k vášnivým rybářům dobrodruhům, co občas na pytlačku chytají večeři?  Jedno malé varování od Policie -

   
  POKUD NEVLASTNÍTE RYBÁŘSKÝ LÍSTEK A POVOLENKU K LOVU A CHCETE LOVIT RYBY - seznamte se s poučením ze zákona a vyplývajícími důsledky při jeho porušování:
   
  Podle Zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství:
  -  lovem je činnost směřující k ulovení ryby nebo vodního organizmu v rybníkářství anebo ulovení a přisvojení si ryby nebo vodního organizmu při výkonu rybářského práva,
   - rybářský lístek = doklad nezbytný pro vydání povolenky k lovu umožňující lov ryb a vodních organizmů v rybářských revírech,
   - povolenka k lovu = doklad opravňující fyzickou osobu k lovu ryb nebo vodních organizmů v příslušném rybářském revíru.
   
   
  Rybářský lístek vydává občanům ČR obecní úřad obce s pověřeným obecním úřadem, v jehož obvodu má žadatel o vydání rybářského lístku trvalý pobyt, popřípadě cizincům, kteří se zdržují v obvodu jeho působnosti.
   
  Povolenku k lovu pro dané rybářské revíry vydávají uživatelé rybářských revírů zpravidla za úplatu. V povolence k lovu uživatel rybářského revíru označí držitele rybářského lístku, popřípadě stanoví bližší podmínky výkonu rybářského práva. Osoba provádějící lov je povinna vyznačit v povolence k lovu datum lovu, rybářský revír, počet, druh a hmotnost ulovených ryb.
   
  Zkontrolovat vás může i rybářská stráž
       Pro zajištění ochrany řádného výkonu rybářského práva a chovu ryb v rybnících je uživatel rybářského revíru povinen a subjekt hospodařící na rybochovném zařízení oprávněn navrhnout rybářskou stráž.
   
       Příslušný rybářský orgán vydá rybářské stráži odznak a průkaz rybářské stráže.
       Fyzická osoba, která byla ustanovena rybářskou stráží, je úřední osobou podle zvláštního právního předpisu.
   
  Rybářská stráž v rybářském revíru je oprávněna
        a) kontrolovat
  1. osoby lovící ryby nebo vodní organizmy, zda jsou k tomuto lovu oprávněné a zda provádí lov řádně a způsobem, který umožňuje tento zákon,
  2. osobám lovícím ryby nebo vodní organizmy rybářské nářadí, obsah rybářské loďky, nádrže nebo jiného zařízení užitého k uchování ryb a rybářské úlovky, z hlediska dodržení rybářského práva,
       b) požadovat
  1. od osoby lovící ryby nebo vodní organismy prokázání její totožnosti, předložení platného rybářského lístku a platné povolenky k lovu,
  2. od osoby důvodně podezřelé ze spáchání přestupku nebo trestného činu v bezprostřední blízkosti rybářského revíru předložení rybářského lístku, popřípadě povolenky k lovu nebo jiného dokladu opravňujícího osobu k lovu anebo dokladu o nabytí ryby nebo vodního organizmu,
  3. součinnost, popřípadě pomoc orgánů Policie České republiky, popřípadě obecní policie, nemůže-li zajistit vlastními silami a prostředky výkon funkce rybářské stráže;
        c) zadržet
  1. povolenku k lovu osobě, která se dopustila porušení povinnosti stanovené tímto zákonem, a tuto doručit nejpozději do 5 pracovních dnů tomu, kdo povolenku vydal,
  2. úlovek, rybářské nářadí nebo nástroj osobě, která tím spáchala přestupek nebo trestný čin, nebo z jehož spáchání je důvodně podezřelá;
        e) ukládat a vybírat pokutu v blokovém řízení za spáchání přestupku podle tohoto zákona a podle zákona o přestupcích.
   
  PŘESTUPKY
  Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
  f) provádí lov v rozporu s podmínkami výkonu rybářského práva stanovenými v povolence k lovu, - POKUTA DO 30 000 Kč
  h) nemá u sebe nebo na požádání nepředloží doklady (rybářský lístek, povolenku k lovu) – POKUTA DO 1 500 Kč
  i) neoprávněně chytá ryby – POKUTA DO 8 000 Kč i zákaz činnosti do 1 roku.
   
  Podle trestního zákoníku:
  Pytláctví
        Kdo neoprávněně loví zvěř nebo ryby v hodnotě nikoli nepatrné nebo ukryje, na sebe nebo jiného převede nebo přechovává neoprávněně ulovenou zvěř nebo ryby v hodnotě nikoli nepatrné, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.
   
  A na závěr čerstvý případ z Plánicka:
       Ve čtvrtek 15. srpna po třinácté hodině policisté z Obvodního oddělení Plánice kontrolovali u obce Myslív, v blízkosti rybníka, dva muže ve věku 24 a 44 let z obcí na Plánicku. Policisté zjistili, že muži neoprávněně lovili ryby a zajistili šest kaprů, tři rybářské pruty, podběrák a vezírek. Muži jsou podezřelí ze spáchání přestupků, které budou postoupeny správnímu orgánu.  

  - p cr, citace  přísl. zák.-

  Sdílet

  Komentáře   

   
  #1 Fantomas 2019-09-11 15:08
  Na chudý lid musí být přísnost
  Citovat